ابزارهای نگهدارنده جزو قطعات بسیار مهم در صنعت قالبسازی می باشد که از تکان خوردن یا حرکت کردن قطعه یا ابزار در حین انجام کار یا ماشین کاری جلوگیری می کند.