در این روش قطعه تزریقی توسط یک پران سوراخدار پران می شود که به آن بوش پران گویند.