اکنون سفارش دهید

در این روش قطعه تزریقی توسط یک پران سوراخدار پران می شود که به آن بوش پران گویند.

    • تومان
    • تومان