اکنون سفارش دهید

وظیفه‌ی بوش اسپرو محکم نگاه داشتن قالب در مقابل نازل سیلندر تزریق است تا مواد مذاب بدین وسیله از سیلندر به قالب وارد شود. بوش اسپرو مواد مذاب را از طریق کانال به کویته ها می فرستد.

    • تومان
    • تومان
    • تومان
    • تومان