سوپاپ هوا

استفاده از سوپاپ هوا این روش پران ساده ترین روش برای استفاده در نیمه ثابت است مثلاٌ در این روش نیاز نیست که ضخامت قالب بی دلیل زیاد شود و در صورت نیاز فقط به اندازه ای که سوپاپ هوا در آن جا بگیرد اضافه می شود،همچنین اگر از هوای فشرده متوسط استفاده شود اتصال هوا به نیمه ثابت قالب ساده تر از اتصال به نیمه متحرک قالب است.

air sopap - سوپاپ هوا
air sopap 02 - سوپاپ هوا
air sopap 01 - سوپاپ هوا
air sopap 03 - سوپاپ هوا

در این روش نیروی پران با استفاده از هوای فشرده تامین می شود.هوای فشرده از مسیر یک سوراخ کوچک توسط یک شیر پنوماتیکی مستقیماٌ با قطعه تزریقی برخورد می کند.برای اینکه این روش با راندمان بهتری عمل کند ابتدا می بایستی چسبندگی بین ماهیچه و قطعه به صورت لحظه ای قطع شده تا هوای فشرده بتواند جریان یابد.این عمل با کمی حرکت به سمت جلو،سوپاپ هوا امکان پذیر است.

نیروی موثر پران بستگی به فشار هوا و همچنین سطح موثر قطعه که هوا با آن برخورد کند دارد.بنابراین هرچه سطح بزرگتری از قطعه پران انتخاب شود نیروی پران بیشتری اعمال می گردد.وجود مانع یا وجود نشتی در مسیر هوای فشرده باعث می شود تا نیروی پران سریعاٌ کاهش یابد.

به همین دلیل این روش پران برای قطعات جعبه ای شکل مناسب است.در این قطعات دیواره های قطعه تا مرحله آخر پران مانع خروج هوا می شوند.