پران نیتراته

paran 01 - پران نیتراته
paran 02 - پران نیتراته

پران نیتراته گرمکار :

پران های سر استوانه  از متریال 2344/1   وdin1530 تهیه می شود که اصطلاحا به آن پران گرمکار نیز گفته می شود وسطح آن تیتراته می شود

میل پران با یک انطباق لغزشی مناسب در داخل سوراخ مربوط به صفحه قالب نصب می شود، بطوریکه مواد پلاستیکی در سوراخ میل پران نفوذ نکند. همچنین انتهای میل پران در صفحه ی نگهدارنده باید از یک حرکت عرضی بر خوردار باشد که بتواند در سوراخ صفحه قالب منطبق شود.