میل راهنما

میل راهنما : همانطوریکه از نام آن بر می آید میله ای مدور است که برای ایجاد قابلیت تکرار در عملکرد قالب بکار میرود ولی گاهی از کشویی نیز بطور مستقل و یا در کنار  میله های گرد بدین منظور استفاده می شود

در هر قالب حداقل دو میله راهنما بسته به نوع قالب تا چهار راهمنا قابل افزایش است و برای ایجاد قابلیت تکرار پذیری فرآیند پرسکاری بکار رفته است جنس میل راهنما متناسب با بوش راهنما دقت قالب ابعاد قالب نوع وقدرت پرس از فولاد سنگ خورده با پرداخت سطحی زیاد وسخت کاری شده است

درطراحی قالب برای میله راهنما هیچگونه بار عرضی مفروض نیست زیرا در صورت بار عرضی عمر قالب به شدت کاهش خواهد یافت ولی راهنما باید از صلبیت کافی برای تحمل ارتعاشات عرضی برخوردار باشد.

guide pin 533x400 - میل راهنما
Misumi standard guide pins - میل راهنما
PIC PRO SNG STD E1000 IN 774x400 - میل راهنما

بار عرضی باید در مجموعه  یکپارچه سنبه ماتریس حذف گردد و به صورت بار داخلی برطرف شود که روی سازه کفشک راهنما و پرس وارد نشود

ارتفاع وقطر راهنما بستگی به کاربرد قالب دارد گاهی با افزایش تعداد میل راهنما می توان قطر آنرا کاهش داد و برعکس

همچنین ارتفاع میل راهنما بستگی به کاربرد قالب دارد لازم است در زمانیکه سنبه داخل ماتریس در حال حرکت است برای داشتن بار کافی حداقل 5/1 برابر قطر میل راهنما داخل بوش راهنما باقی مانده باشد

باید توجه داشت در قالبها با میل وبوش راهمنای فولادی سختکاری شده که فاصله پلهای استقرار روی میز پرس به گونه ای باشد که خیز کفشک پایین منجر به تخریب قالب می شود و انحراف در دو انتهای بالاتر و پایین ترین نقطه میل راهنما که با بوش راهنما در حین حرکت در تماس است بیش از 100/1 میلیمتر نباشد.