فنر قالب سازی

فنر قالب سازی در چهار رنگ استاندارد

v wire die springs 469x800 - فنر قالب سازی

فنر قالب سازی سبز

r wire die springs 469x800 - فنر قالب سازی

فنر قالب سازی قرمز

g wire die springs 469x800 - فنر قالب سازی

فنر قالب سازی زرد

b wire die springs 469x800 - فنر قالب سازی

فنر قالب سازی آبی

توصیه های استفاده از فنر قالب سازی

استفاده نادرست به میزان قابل توجهی طول عمر مورد انتظار را کاهش داده و ممکن است باعث صدمه یا جراحت شود.

هرگز از حداکثر تغییر طول تجاوز نکنید چون ممکن است باعث شکست ناگهانی فنرها و یا صدمه به ابزار شود. هرگز فنر ها را برای مدت طولانی در حالت فشرده نگه ندارید زیرا ممکن است باعث خستگی غیر طبیعی آنها شود.

b wire die springs technical view special springs 0 - فنر قالب سازی
g wire die springs technical view special springs - فنر قالب سازی

هنگام استفاده همزمان از چند نوع مختلف فنر به صورت موازی از توازن نیروی وارده و تغییر طول کلی مطمئن شوید تا یک بار گذاری متعادل حاصل شود. برای اجتناب از شکست سریع فنرها حتما” باید فنرها بصورت کاملا” عمودی به سطح کار قرار داده شوند.

بهترین دمای کارکرد برای فنرها در محدوده ۳۰- تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد می باشد. در دماهای بیشتر از ۱۲۰ درجه تا ۲۵۰ درجه به ازای هر ۴۰ درجه باید افتی معادل یک درصد را در نظر گرفت.

هرگونه تغییر در سطح فنر (برش – سنگ زنی – خراش و غیره) ممکن است بطور قابل توجهی طول عمر مورد نظر را کاهش دهد. همیشه فنرهای آسیب دیده را با فنرهای نو تعویض کنید.

r wire die springs technical view special springs - فنر قالب سازی
v wire die springs technical view special springs - فنر قالب سازی

اگر یکی از فنرها خراب شود اختلالی در تعادل بار رخ خواهد داد که احتمالا” باعث آسیب بقیه فنرها می شود.

وجود هرگونه آشغال یا قطعه جامد بین حلقه های فنر باعث کاهش تغییر طول فنر و شکست زود هنگام آن و آسیب به ابزار می شود.