بوش راهنما

hardened steel bush bearings 500x500 400x400 - بوش راهنما
Bush material post for die set pin.jpg 350x350 - بوش راهنما
guide bush 500x500 400x400 - بوش راهنما

بوش راهنما قطعه ای است که بستر حرکت برای میل راهنما را مهیا می کند جنس آن از فولاد سخت کاری شده و یا آلیاژ انتخاب می شود نکات قابل توجه قابلیت تعویض بسیار راحت و لقی بوش است برای لقی بین میل راهنما و بوش عدد مشخصی را نمی توان ارائه داد چرا که بستگی به دقت قالب میزان پاکیزکی محیط دقت ساخت قطعات و… دارد. معمولا برای لقی فولاد سختکاری شده 005/0 جوابگو می باشد.

در خصوص موقعیت استقرار بوش روی کفشک بدیهی است که موقعیت بوش و میل راهنما وابسته به یکدیگر است لذا محدودیت های حاکم بر مکان بوش ومیل همزمان باید در نظر گرفته شود و بر طرف شود باید توجه داشت که لقی منفی بوش ونگهدارنده آن منجر به تنگ شدن قطر داخلی آن می شود